المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱:سوال ۱

سوال ۱

الف) الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی $N$ را از ورودی بگیرد و تعداد زیرمجموعه‌های ۴ عضوی یک مجموعه‌ی $N$ عضوی را پیدا کرده، در متغیر $k$ ذخیره نماید.

ب) الگوریتمی بنویسید که اعداد طبیعی $M$ و $N$‌ را از ورودی بگیرد و تعداد زیرمجموعه‌های $M$ عضوی یک مجموعه‌ی $N$ عضوی را پیدا کرده، در متغیر $L$ ذخیره نماید.

ج) الگوریتمی بنویسید که عدد طبیعی $N$ را از ورودی بگیرد و زیرمجموعه‌های ۴ عضوی مجموعه‌ی $\{1,2,...,N\}$ را تولید کرده، در یک ماتریس $k\times 4$ ذخیره نمایید. $k$ تعداد این زیرمجموعه‌هاست که از قسمت «الف» به‌دست می‌آید.

د) الگوریتمی بنویسید که اعداد طبیعی $M$ و $N$ را از ورودی بگیرد و زیرمجموعه‌های $M$ عضوی مجموعه‌ی $\{1,2,...,N\}$ را تولید کرده، در یک ماتریس $L\times M$ ذخیره نمایید. $L$ تعداد این زیرمجموعه‌هاست که از قسمت «ب» به‌دست می‌آید.


ابزار صفحه