المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۲۱

سوال ۲۱

به دلیل گرد بودن کره‌ي زمین٬ شهرهای مختلف آن با هم اختلاف ساعت دارند. به طور مثال تهران با پاریس ۲:۳۰ ساعت و با سئول ۵:۳۰ ساعت اختلاف زمانی دارد. سئول در شرق تهران و پاریس در غرب آن قرار دارد. توجه کنید که به علت گرد بودن زمین دو شهر نمی‌توانند بیش از ۱۲ ساعت اختلاف زمانی داشته باشند.

فرض کنید شهر $A$ با $B$ ۵ ساعت٬ $B$ با $C$ ۴ ساعت٬ $C$ با $D$ ۳ ساعت و $D$ با $E$ ۷ ساعت اختلاف زمانی دارند. اختلاف زمانی شهر $A$ با $E$ کدام گزینه نمی‌تواند باشد؟

  1. ۱ ساعت
  2. ۳ ساعت
  3. ۵ ساعت
  4. ۷ ساعت
  5. ۹ ساعت

پاسخ

گزینه‌ی (۴) درست است.

در صورتی که از شهر $A$ شروع به حرکت کنیم، در هر مرحله در جهت مثبت یا منفی باید اختلاف ساعت را محاسبه کنیم و قدر مطلق عدد نهایی اختلاف شهر $E$ با شهر $A$ خواهد بود.

باتوجه به این نکات در بین گزینه‌ها تنها عدد ۷ قابل ساخت نیست:

$-5-4+3+7=1$

$-5+4-3+7=3$

$+5-4-3+7=5$

$-5+4+3+7=9$


ابزار صفحه