المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۸

سوال ۸

یک جدول $۵ \times ۵$ داریم، که در هر خانه‌ی آن یک تخم‌مرغ قرار دارد. می‌خواهیم تعدادی از این تخم‌مرغ‌ها را برداریم. در هر خانه که قرار داشته باشیم یا از آن رد شویم، می‌توانیم تخم‌مرغ آن خانه را برداریم. در ابتدا از یکی از خانه‌های جدول شروع به حرکت می‌کنیم. در هر مرحله دقیقاً یک حرکت انجام می‌دهیم و در هر حرکت به یکی از خانه‌های مجاور( دارای ضلع مشترک با خانه‌ی فعلی) می‌رویم. اگر در مرحله‌ای جهت حرکت ما تغییر کند (از افقی به عمودی یا از عمودی به افقی)، باید ۱ تومان جریمه بدهیم. اگر ما ۵ تومان پول داشته باشیم، حداکثر چند تخم‌مرغ می‌توانیم برداریم؟

  1. ۲۰
  2. ۲۱
  3. ۲۲
  4. ۲۴
  5. ۲۵

پاسخ

گزینه‌ی (۲) درست است.

در صورتی که مطابق اعداد وارد شده در جدول زیر حرکت کنیم فقط لازم است در نقاط 5، 9، 13، 16 و 19 یک ریال هزینه کنیم. از آن‌جایی که این شیوه بیش‌ترین تعداد حرکت به ازای هر یک ریال را خواهد داشت، 21 جواب بیشینه برای این سوال خواهد بود و جواب گزینه ب است.


ابزار صفحه