المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۷:سوال ۳۷

سوال ۳۷

در سوال قبل، اگر به جای رنگ هر نهنگ، نام او (هم نام قاتل و هم نام مقتول) در لیست نوشته شود، چند لیست سیاه متفاوت می‌تواند وجود داشته باشد؟

  1. ۱۰۴۸۵۷۶
  2. ۱۶۷۷۷۲۱۶
  3. ۴۰۳۲۰
  4. ۲۳۰۴۰
  5. ۲۷۸۳۲۳۲

پاسخ

گزینه‌ی (۴) درست است.

پس از اینکه در سوال قبل تعداد روش‌ها را یافتیم باید نام نهنگ‌ها را در لیست بنویسیم. برای اینکار می‌توانیم تعداد روشها را در !۴×!۴ ضرب کنیم که در نهایت عدد ۲۳۰۴۰ به‌دست خواهد آمد.


ابزار صفحه