المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۷

سؤال ۷

بر روی هر یک از وجه‌های یک مکعب پاره‌خطی رسم کرده‌ایم، به‌طوری‌که هیچ دو پاره خطی در فضا موازی نیستند. این مکعب از دو گوشه ( با مقداری دوران ) به شکل‌های روبه‌رو دیده می‌شود:

چند تا از شکل‌های زیر ممکن است، با مقداری دورانِ این مکعب، از گوشه‌ای از آن دیده شوند؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۶

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

شکل‌های دوم٬ چهارم و ششم از سمت راست قابل دیده شدن هستند ولی سایر شکل‌ها را نمی‌توان تولید کرد. در واقع دو گوشه نشان داده شده در شکل دوگوشه مقابل مکعب می‌باشند٬ بنابراین می‌توانید مکعب یاد شده را به صورت منحصربه‌فرد ساخته و از گوشه‌های مختلف به آن نگاه کنید.


ابزار صفحه