المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۳۲

سؤال ۳۲

حداقل چند مستطیل $۲ × ۳$ را باید در صفحه قرار دهیم به‌طوری‌که هم‌پوشانی نداشته باشند و بتوان آن‌ها را با موزاییک‌های به شکل مقابل کاملاً پوشاند؟ بدیهی است که دوران و تقارن مجاز است.

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۶
  5. هرگز نمی‌شود.

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

باید توجه داشت که تعداد خانه‌های شبکه مورد نظر هم مضرب ۴ وهم مضرب ۶ است. بنابراین تعداد خانه‌های آن شبکه مضرب ۱۲(ک.م.م دو عدد ۴ و ۶) است. شبکه ۱۲ خانه‌ای به یکی از دو صورت مقابل می‌باشد که قابل پوشش با موزائیک داده شده نمی‌باشند ولی شبکه ۲۴ خانه‌ای را که از قرار دادن ۴ مستطیل $۲ × ۳$ به شکل زیر به‌دست می‌آید٬ قابل پوشش می‌باشد:


ابزار صفحه