المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۳

سؤال ۳

به چند طریق عدد ۸ را می‌توان به‌صورت $a + 2 \times b + 4 \times c + 8 \times d$ نوشت که در آن $a$ ،$b$ ،$c$ و $d$ دارای مقادیر صفر، 1 یا 2 هستند؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۸

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

مقدار $d$ نمی‌تواند ۲ باشد.اگر $d$ برابر ۱ باشد٬ آن‌گاه هر یک از مقادیر سایر متغیرها باید صفر باشند. اگر $d$ برابر صفر باشد آن‌گاه مقادیر $c$،$b$ و $a$ به ترتیب به صورت $2$،$0$،$0$ یا $1$،$2$،$0$ یا $1$،$1$،$2$ می‌تواند باشد.


ابزار صفحه