المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۶

سوال ۶

چه تعداد از این شکل‌ها را می‌توان با تا کردن از روی خطوط به یک مکعب واحد تبدیل کرد؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

همه اشکال به غیر از وسطی٬ قابل تبدیل هستند. وجوه مقابل را با حروف یکسان نام‌گذاری می‌کنیم.

در شکل مورد اشاره برای وجهی که با $a$ اسم گذاری شده است٬ وجه مقابلی یافت نمی‌شود.


ابزار صفحه