المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۳۷

سوال ۳۷

می‌خواهیم خانه‌های یک جدول $3 \times 3$ را با علامت‌های + و - پر کنیم به طوری که تعداد علامت‌های + در هر چهارخانه‌ای که تشکیل یک شکل $-L$مانند دهد٬ زوج باشد. شکل $-L$ مانند شکل‌های مقابل و یا شکلی است که از دوران آن‌ها به دست می‌آید. به چند روش می‌توان این کار را انجام داد؟

  1. ۴
  2. ۶
  3. ۸
  4. ۱۲
  5. ۱۶

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

علامت + را «۰» و علامت - را «۱» در نظر گرفته و خانه‌های جدول را مطابق شکل نام‌گذاری می‌کنیم٬ خواهیم داشت(ز:زوج):

$a+b+c+f=c+b+a+d \Rightarrow f=d$

$b+a+d+g=a+d+g+h \Rightarrow b=h$

$a+d+g+h=d+g+h+i \Rightarrow a=i$

$c+b+a+d=b+a+d+g \Rightarrow c=g$

$d+e+f+i=ز$ $\Rightarrow 2d+e+i=ز \Rightarrow e=i$

به همین ترتیب $e$ با حروف $c$،$a$ و $g$ نیز برابر می‌شود٬ بنابراین حروف $b$،$d$،$f$ و $h$ نیز برابر می‌شوند. بنابراین اگر خانه‌های جدول را به صورت شطرنجی رنگ‌آمیزی کنیم٬ خانه‌های سیاه به یکی از دو طریق(یا همگی «۰» و یا همگی «۱») و نیز خانه‌های سفید نیز مستقل از وضعیت خانه‌های سیاه٬ به دو طریق (یا همگی «۰» و یا همگی «۱») قابل پر شدن می‌باشند که طبق اصل ضرب جواب مورد نظر $2\times2$ یعنی ۴ می‌باشد.


ابزار صفحه