المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۳:سوال ۳۵

سؤال ۳۵

در یک صفحه‌ی شطرنج $(8×8)$ به چند روش می‌توان ۸ رخ در خانه‌های سیاه قرار داد که هیچ دو رخی یک‌دیگر را تهدید نکنند (در یک سطر یا یک ستون نباشند)؟

  1. $۸!/۲$
  2. ۱۲۰
  3. ۵۷۶
  4. ۴۰۹۶
  5. ۱۴۴۰۰

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

انتخاب جایگاه رخ در هر یک از ستون‌های اول و دوم مستقل از یکدیگر به ۴ طریق٬ در ستون‌های سوم و چهارم به ۳ طریق٬ در ستون‌های پنجم و ششم به ۲ طریق و بالاخره در هر یک از دو ستون آخر به ۱ طریق ممکن است٬ بنابراین جواب مورد نظر $4!\times4!$ یعنی ۵۷۶ می‌باشد.


ابزار صفحه