المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۳:سوال ۱۹

سؤال ۱۹

اگر $f$ یک تابع از اعداد صحیح و مثبت به اعداد صحیح و مثبت باشد که $f(n+1)>f(n)$، و $f(f(n) )=3n$. مقدار $f(9)$ چه قدر است؟

  1. ۹
  2. ۱۰
  3. ۱۲
  4. ۱۶
  5. ۱۸

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

اولا از نابرابری $f(n+1)>f(n)$ معلوم می‌شود که تابع اکیدا صعودی است٬ بنابراین $f(n)>n$ برقرار است و چون $f(1)\neq 1$، در نتیجه $f(n)>n$(اگر $f(1)= 1$، آن‌گاه $f(f(1))=3$ یا $f(1)=3$ که تناقض است).

اگر $f(1)=k \geq 3$ آن‌گاه $f(f(1))=3\times1$ یا$f(k)=3$ که با $f(n)>n$ در تضاد است٬ بنابراین $f(1)=k=2$:

$$f(1)=2$$

$$\Rightarrow f(f(1))=3 \Rightarrow f(2)=3$$

$$\Rightarrow f(f(2))=6 \Rightarrow f(3)=6$$

$$\Rightarrow f(f(3))=9 \Rightarrow f(6)=9$$

$$\Rightarrow f(f(6))=18 \Rightarrow f(9)=18$$


ابزار صفحه