المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۳:سوال ۱۴

سؤال ۱۴

۸ مربع هم‌اندازه با رنگ‌های $a$، $b$ ، … و $h$ را یکی پس از دیگری در یک صفحه چیده‌ایم ( هر مربع بر روی مربع‌های قرار می‌گیرد) و شکل مقابل حاصل شده است. اگر مربع با رنگ $a$ را $A$ بنامیم، و مربع با رنگ $b$ را $B$ و … ، به چه ترتیبی این مربع‌ها را چیده‌ایم؟

  1. E، D، G، A، B، H، C و F
  2. G، D، A، H، C، E، F و B
  3. E، C، H، A، D، G، F و B
  4. F، E، C، H، A، D، G و B
  5. D، G، H، A، E، C، F و B

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

معلوم است که مربعی که از همه بالاتر است مربع $B$ می‌باشد که با برداشتن آن به شکل زیر خواهیم رسید:

در این حالت باید مربع $F$ را برداریم که شکل باقی‌مانده به شکل زیر خواهد بود:

بعد از این مرحله اولین مربع قابل برداشت٬ مربع $E$ می‌باشد که در بین گزینه‌ها فقط گزینه ۲ با مطالب اشاره شده سازگاری دارد.


ابزار صفحه