المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۴

سوال ۴

شکل روبه‌رو از ‎۲۴‎ پاره‌خط و ‎۱۶‎ نقطه تشکیل شده است. می‌بینید که در بیش‌ترین حالت برای رفتن از یک نقطه به یک نقطه دیگر باید از حداقل ‎۶‎ پاره‌خط بگذریم. می‌خواهیم از مجموع ‎۱۸‎ قطر مربع‌های کوچک ‎۲‎ تا را رسم کنیم تا در بیش‌ترین حالت با پیمایش ‎۵‎ پاره‌خط بتوان از هر نقطه به هر نقطه‌ی دیگر رسید. به چند حالت می‌توان این کار را انجام داد؟‎

  1. صفر
  2. ۱
  3. ۹
  4. ۳۶
  5. ۸۱‎

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

هر مربع واحد یک قطر اصلی و یک قطر فرعی و کل شبکه ۹ قطر اصلی و ۹ قطر فرعی دارد که برای رسیدن به منظور لازم است یک قطر اصلی و یک قطر فرعی رسم شود. انتخاب این دو قطر به $\binom{9}{1} \times \binom{9}{1}$؛ یعنی ۸۱ طریق ممکن است.


ابزار صفحه