المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۳۵

سوال ۳۵

یک نفر روی نقطه ‎$(1,0)$‎ علامت می‌گذارد. در حرکات بعدی به ترتیب روی ‎$A_4$‎، ‎$A_3$‎ ، ‎$A_2$‎ ، ‎$A_1$‎ و ‎$A_5$‎ علامت می‌گذارد. اگر روند ادامه یابد، مختصات $A_{10}$‎ چه‌خواهد بود؟ (همان‌طور که دیده می‌شود٬ طول پاره‌خط $A_kA_{k-1}$ برابر $K \sqrt{2}$ است.)

  1. ‎$(26,25)$
  2. $(25,25)$
  3. $(25,26)$
  4. $(25,35)$
  5. $(26,35)$

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

هر یک از مولفه‌های نقاط سه بار افزایش و یک بار کاهش می‌یابد. مختصات نقاط $A_2،A_1$ و $A_{10} ،...،A_3$ به ترتیب به شکل $(26,35)،(16,25)،(25,16)،(17,8)،(10,15)،(4,9)،(9,4)،(5,0)،(2,3)،(0,1)$ خواهد بود.


ابزار صفحه