المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۳۴

سوال ۳۴

به چند طریق می‌توان خانه‌های خالی را با اعداد ۳٬۲ و ‎۴‎ پر کرد به‌طوری‌که در هر سطر و هر ستون هر عدد دقیقاً یک بار آمده باشد؟ ‎

  1. ۱۲
  2. ۱۸
  3. ۲۴
  4. ۳۰
  5. ۴۸

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

سطر اول به $3!$ طریق قابل پر شدن می‌باشد. بدون آن‌که به کلیت مسئله لطمه‌ای وارد ششود فرض می‌کنیم جدول مورد نظر مطابق شکل مقابل باشد که در این صورت خانه $(2,3)$ به دو حالت پر می‌شود٬ یا با ۳ و یا با ۴.

در حالت اول جدول به شکل «الف» و در حالت دوم جدول به شکل «ب» در می‌آید.

جدول «الف» فقط به یک حالت ولی جدول «ب» به سه حالت می‌تواند پر شود٬ بنابراین جواب مورد نظر $3!\times1+3!\times3$ یا ۲۴ می‌باشد.


ابزار صفحه