المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۱۴

سوال ۱۴

سکه‌ای روی صفحه‌ی مختصات در نقطه‌ای با مختصات نامنفی قرار دارد. در هر لحظه یک تراز یکی از پای عمودهای سکه بر یکی از محورها راه می‌افتد به سمت سکه، سکه را برمی‌دارند. ‎۹۰‎ درجه به سمت راست یا چپ می‌پیچد. همان قدر که آمده می‌رود. اگر در فضای به مختصات نامنفی بود سکه را می‌گذارد وگرنه سکه را به جای اولش برمی‌گرداند. در طی این اعمال سکه از کدام مختصات می‌تواند به کدام مختصات رفته باشد. (عدد را جای تست بگذار نه ضربش را‎(. ‎

  1. از ‎$(84,35)$‎ به $(91,49)$
  2. از ‎$(30,42)$‎ به ‎$(36,60)$‎
  3. از ‎$(9,12)$‎ به $(15,20)$
  4. از ‎$(0,5)$‎ به $(10,0)$
  5. از ‎$(55,77)$‎ به ‎$(7,11)$‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

الگوریتم رسیدن از ‎$(84,35)$‎ به $(91,49)$ به شکل زیر می‌باشد:

$$(84,35) \longrightarrow (49,35) \longrightarrow (14,35) \longrightarrow (14,21) \longrightarrow (14,7)$$

$$ \longrightarrow (21,7) \longrightarrow (28,7) \longrightarrow (35,7) \longrightarrow (42,7)$$

$$ \longrightarrow (42,49) \longrightarrow (91,49)$$


ابزار صفحه