المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۱۳

سوال ۱۳

دو مرکز گازرسانی و ‎۶‎ شهر داریم. می‌خواهیم از مراکز گازرسانی به شهرها لوله‌کشی کنیم، به‌طوری که از هر مرکز گازرسانی ‎۶‎ لوله خارج شده باشد و به هر شهر ‎۲‎ لوله وارد شده باشد. اشکالی ندارد که در این لوله‌کشی‌ها از یک مرکز گازرسانی به یک شهر ‎۲‎ خط لوله کشیده شود. به چند طریق می‌توانیم لوله‌کشی کنیم؟

  1. ۱
  2. ۱۲۱
  3. ۱۴۱
  4. ۹۲۴
  5. ۱۸۴۸

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

تعداد شهر‌هایی که هر دو لوله‌اش از یک مرکز باشد۴٬۲٬۰ یا ۶ می‌تواند باشد که تعداد طرق لوله کشی در هر یک از چهار حالت فوق به ترتیب $ \binom{6}{2} \binom{4}{2} ، \binom{6}{1} \binom{5}{1} ، \binom{6}{0}$ و $\binom{6}{3} \binom{3}{3}$ خواهد شد که مجموع تمام آن طرق ۱۴۱ می‌شود.


ابزار صفحه