المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۳۴

سوال ۳۴

دو شخص با نام‌های ‎$A$‎ و ‎$B$‎ در نقاط مشخص‌شده در شکل قرار دارند. شکل از مربع‌های واحد تشکیل شده است. در هر ثانیه ‎$A$‎ یک واحد به سمت راست و ‎$B$‎ یک واحد به سمت چپ روی خطوط حرکت می‌کنند. هرگاه دو راه در مقابل یک نفر وجود داشته باشد، با احتمال مساوی یکی از آن دو را انتخاب می‌کند. احتمال این‌که ‎$A$‎ و ‎$B$‎ در ‎۸‎ ثانیه‌ی اول در یک نقطه به‌هم برسند چه‌قدر است؟

  1. $25 \over 256$
  2. $30 \over 256$
  3. $35 \over 256$‎
  4. ‎$20 \over 128$
  5. $35 \over 128$‎

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

نقاط تقاطع دو متحرک یکی از نقاط $F،E،D،C$ و $G$ از شکل مقابل می‌باشد که احتمال ملاقات آن دو نفر در هر یک از نقاط مورد اشاره به شکل زیر می‌باشد:

$$P(C)=P(G)= \frac{1}{16} \times \frac{1}{16} =\frac{1}{256}$$

$$ P(D)=P(F)= \frac{4}{16} \times \frac{4}{16} =\frac{16}{256}$$

$$ P(E)= \frac{6}{16} \times \frac{6}{16} =\frac{36}{256}$$

$$ \Rightarrow \quad P=\sum P_i=\frac{1}{256} +\frac{16}{256}+\frac{36}{256}+\frac{16}{256}+\frac{1}{256}=\frac{70}{256}=\frac{35}{128}$$


ابزار صفحه