المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۱۹

سوال ۱۹

مجموعه‌ی کلمات ‎۱‎ تا ‎۶‎ حرفی از حروفِ ‎$a$‎ و ‎$b$‎ را مانند کلمات لغت‌نامه مرتب می‌کنیم. ‎۷۹،‎امین کلمه در این مجموعه‌ی مرتب کدام است؟ برای روشن شدن مفهوم مرتب کردن کلمات، مجموعه‌ی مرتب کلمات ‎۱‎ تا ‎۳‎ حرفی به‌ترتیب از چپ‌به‌راست برابر است با:

$$a‎, ‎aa‎, ‎aaa‎, ‎aab‎, ‎ab‎, ‎aba‎, ‎abb‎, ‎b‎, ‎ba‎, ‎baa‎, ‎bab‎, ‎bb‎, ‎bba‎, ‎bbb$$

‎ که نهمین کلمه در آن ‎$ba$‎ است.

  1. $baabba$
  2. $abaaaa$
  3. $baaabb$
  4. $baab$
  5. $bab$‎

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

تعداد کلماتی که حرف اول آن‌ها برابر $a$ است و یک حرفی٬ دو حرفی٬… و شش حرفی می‌باشند٬ به ترتیب برابر $2^5،2^4،2^3،2^2،2^1،2^0$ می‌باشند که مجموع آن‌ها برابر $2^6-1$ یعنی ۶۳ می‌شود. پس از کلمه‌ی شصت و چهارم به بعد همه‌ی کلمات با $b$ شروع می‌شوند. تعداد کلماتی که با ‎$ba$ شروع می‌شوند $2^5-1$ یعنی ۳۱ می‌باشد٬ بنابراین از کلمه‌ی شصت‌وپنجم تا کلمه‌ی نود‌وپنجم از جمله کلمه‌ی هفتادونهم با ‎$ba$ شروع می‌شوند. تعداد کلماتی که با ‎$‎baa$ شروع می‌شوند برابر $2^۴-1$؛ یعنی ۱۵ می‌باشد٬ بنابراین از کلمه‌ی شصت‌وششم تا کلمه‌ی هشتادم٬ از جمله کلمه‌ی هفتادونهم با ‎$‎baa$ شروع می‌شوند. باهمین استدلال معلوم می‌شود که کلمه‌ی هفتادونهم کلمه‌ی $baabba$ می‌شود.


ابزار صفحه