المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۱

سوال ۱

نگهبانی در یک شرکت با سه کارمند به نام‌های علی، حسین و مجید کار می‌کند. نگهبان باید هر روز سر کار حاضر شود، مگر روزی که هر سه کارمند در مرخصی باشند. می‌دانیم که:

  • علی یک روز در میان به مرخصی می‌رود و امروز هم سر کار است.
  • حسین ‎۵‎ روز کار می‌کند و دو روز به مرخصی می‌رود و دیروز اولین روز کار او بعد از یک مرخصی بوده است.
  • مجید سه روز کار می‌کند و یک روز به مرخصی می‌رود. او دیروز در مرخصی بوده است.

‎ اولین روز تعطیلی نگهبان چند روز دیگر است؟

  1. ۴
  2. ۷
  3. ۱۱
  4. ۱۹
  5. نگهبان هیچ‌گاه تعطیلی نخواهد داشت‎.‎

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

در جدول زیر $ \bullet$ نشانگر مرخصی و $\times$ نشانگر روز کاری است:

معلوم است که پس از یازده روز هر سه نفر در مرخصی به‌سر می‌برند.


ابزار صفحه