المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۹

مرتب کردن اعداد

برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد را از ورودی بگیرد و آنها را به صورت مرتب شده در خروجی چاپ کند. این برنامه را با الگوریتم های زیر پیاده سازی کنید:

Merge Sortو Bubble Sort و Insertion Sort

ورودی

در سطر اول عدد $n$ داده میشود و در سطر دوم $n$ عدد می آید.

خروجی

در تنها سطر خروجی اعداد را به صورت مرتب شده چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
63 54 45 36
36 45 54 63

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه