المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۱

میانگین

برای $n$ عدد داده شده، میانگین حسابی و هندسی آن‌ها را محاسبه کنید.

ورودی

  • در خط اول ورودی تعداد اعداد ($n \leq 100$) آمده است.
  • در خط دوم ورودی $n$ عدد طبیعی کوچک‌تر از $10^4$ آمده که با یک فاصله از هم جدا شده‌اند.

خروجی

در یک خط به ترتیب میانگین حسابی و هندسی را با دقت دقیقا دو رقم اعشار با یک فاصله از یکدیگر چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
5 45
25.00 15.00
3
5 45 15
21.66 15.00

ابزار صفحه