المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۴۵

Geometry

برنامه‌ای بنویسید که از ورودی یک چندضلعی محدب و تعدادی نقطه را دریافت کند و مشخص کند که کدام یک از این نقاط در داخل چندضلعی یا روی آن قرار دارند.

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد $n$، تعداد راس‌های چندضلعی محدب آمده‌است.
  • در $n$ سطر بعد مختصات راس‌های چندضلعی به ترتیب پادساعت‌گرد آمده‌است.
  • سپس در یک سطر عدد $m$، تعداد نقطه‌هایی که باید وضعیت آن‌ها نسبت به چندضلعی مشخص شود، آمده‌است.
  • در $m$ سطر بعد نیز مختصات نقاط مورد پرسش آمده‌است.
  • $3 \leq n \leq 10^5$
  • $1 \leq m \leq 10^5$
  • $ |x|, |y| \leq 10^9$

خروجی

به ازای هر یک از $m$ پرسش، در یک خط عبارت $in$ یا $on$ یا $out$ را جاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
1 1
1 10
10 10
10 1
3
5 5
30 5
7 10
in
out
on

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه