المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۹

Topological Sort

فرض کنید ترتیب الفبایی به علت تورم به‌هم ریخته است. یک لیست از کلمات به صورت مرتب شده بر حسب ترتیب جدید به شما داده شده است. ترتیب حروف الفبایی داده شده را به دست آورید و پشت سر هم چاپ کنید. اگر ترتیبی وجود ندارد که با کلمات داده شده بخواند $!$ چاپ کنید و اگر بیش از یک ترتیب وجود دارد $?$ چاپ کنید.

ورودی

  • در سطر اول $n$، تعداد کلمات آمده‌است.
  • سپس در $n$ سطر بعد، ‌کلمه به ترتیب الفبایی به هم ریخته آمده است .
  • طول هر کلمه حداکثر برابر $100$ است.
  • $1 \leq n \leq 1000$

خروجی

  • در صورت یکتا بودن ترتیب حروف الفبایی، این ترتیب را به صورت یک جایگشت از حروفی که حداقل یک‌بار در ورودی آمده‌اند بنویسید.
  • هم‌چنین در صورت عدم وجود ترتیبی ممکن $!$ و در صورت وجود بیش از یک ترتیب ممکن $?$ چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
ula
uka
klua
kula
al
luka

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه