المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳

Heap

در این سوال باید داده‌ساختار Heap را پیاده‌سازی کنید.

ورودی

  • از ورودی ابتدا یک عدد $n$ که نشانگر تعداد خط‌هاست بخوانید و سپس در $n$ خط بعدی، در هر خط یکی از دستورات $I$ یا $S$ را بخوانید.
  • دستور $I$ یعنی باید عدد بعد از $I$ را به Heap اضافه کنید و دستور $S$ یعنی باید کوچک‌ترین عنصر Heap را حذف کنید.
  • $n \leq 10^5$
  • عددهای ورودی بین $0$ و $10^9$ هستند.
  • ورودی درست است، به این معنا که $S$ روی هیپ خالی صدا نخواهد شد.

خروجی

به ازای هر دستور $S$، در یک سطر مقدار کوچک‌ترین عضو Heap را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
6
I 2
I 10
S
I 3
S
S
2
3
10

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه