المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۸

Weighted Tree

یک درخت $n$ راسی با یال‌های وزن‌دار داریم. ارزش یک مسیر برابر بیش‌ترین وزن داخل این مسیر می‌باشد. جمع ارزش تمام مسیرهای موجود درگراف را یه‌دست بیاورید.

ورودی

  • در خط اول ورودی به شما عدد $n$ که برابر تعداد راس های گراف است داده می‌شود.
  • سپس در $n-1$ خط بعد در هر خط سه عدد $u$و$v$و$w$ که بیانگر این است که یال بین دو راس $v$و$u$ دارای وزن $w$ می‌باشد.
  • $1 \leq n \leq 10^5$
  • $1 \leq w \leq 10^8$

خروجی

در تنها خط خروجی جواب سوال را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
1 2 1
2 3 2
3 4 8
4 5 3
56

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه