المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۷

Triangular Graph

مثلث خیام-پاسکال را در نظر بگیرید. فرض کنید هر کدام از اعداد این مثلث یک راس از یک گراف هستند. و هر راس (به جز رئوس سطر آخر) به رئوس سطر پایین خود که در سمت راست و چپ آن قرار دارند٬ یال جهت‌دار وزن‌دار دارند. یعنی هر راس دو یال دارد (به جز رئوس سطر آخر).

برنامه‌ای بنویسید که یک گراف با شرایط بالا را از ورودی بگیرد و طول کوتاه‌ترین مسیر از سطر اول به سطر آخر را بیابد.

ورودی

  • در نخستین سطر ورودی عدد $n$ آمده است. که برابر تعداد سطرهای مثلث است.
  • سپس در $n-1$ سطر وزن یال‌ها به این صورت آمده است که در سطر $i$ام٬ $i$ تا دوتایی به‌صورت $(x,y)$ آمده است که دوتایی $j$ ام در این سطر٬ به ترتیب وزن یال‌های سمت چپ و راست راس $j$ ام در سطر $i$ ام هستند. این دوتایی‌ها با یک فاصله از هم جدا شده اند.
  • $1 \leq n \leq 1000$
  • وزن یال‌ها بین $-1000$ تا $1000$ هستند.

خروجی

در تنها سطر خروجی طول کوتاه‌ترین مسیر از سطر اول به سطر آخر را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3
(0,-1)
(4,-1) (1,-1)
-2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه