المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۶:f

Points

فرض کنید $P_1, P_2, ..., P_n$ نقاطی در صفحه هستند. ما $m$ رابطه در مورد مکان نقاط داریم که به شکل $P_j$ $rel$ $P_i$ هستند. بطور مثال $P_j$ $NE$ $P_i$ یعنی نقطه $P_j$ در شمال‌شرقی نقطه $P_i$ قرار دارد. در مجموع هشت رابطه مختلف روی نقاط تعریف می‌شود، که به صورت مجموعه {$N, E, S, W, NE, NW, SE, SW$} آن‌ها را نمایش می‌دهیم. فرض کنید $(x_i, y_i)$ مختصات $P_i$ باشد و $(x_j, y_j)$ مختصات $P_j$ باشد. حال $P_j$ $rel$ $P_i$ با توجه به وضعیت $rel$ یکی از هشت حالت زیر را گزارش می‌کند.

1. اگر $rel = N$، آن‌گاه $x_i = x_j$ و $y_i < y_j$.

2. اگر $rel = E$، آن‌گاه $x_i < x_j$ و $y_i = y_j$.

3. اگر $rel = S$، آن‌گاه $x_i = x_j$ و $y_i > y_j$.

4. اگر $rel = W$، آن‌گاه $x_i > x_j$ و $y_i = y_j$.

5. اگر $rel = NE$، آ‌ن‌گاه $x_i < x_j$ و $y_i < y_j$.

6. اگر $rel = NW$، آن‌گاه $x_i > x_j$ و $y_i < y_j$.

7. اگر $rel = SE$، آن‌گاه $x_i < x_j$ و $y_i > y_j$.

8. اگر $rel = SW$، آن‌گاه $x_i > x_j$ و $y_i > y_j$.

مشخص کنید آیا ممکن است $n$ نقطه در صفحه وجود داشته باشند که آن‌ها را به $P_1, P_2, ..., P_n$ نسبت دهیم و روابط گفته‌شده برقرار باشند ؟

ورودی

در خط اول ورودی $t$ ($ 1 \leq t \leq 20$) به معنی تعداد تست‌کیس‌های ورودی است. در خط اول هر تست‌کیس به‌ترتیب دو عدد $n$ ($ 2 \leq n \leq 500$) و $m$ ($ 1 \leq m \leq 10^4$) آمده‌است که $n$ به معنی تعداد نقاط و $m$ به معنی تعداد روابط است. در هر یک از $m$ خط بعد یک رابطه به شکل $P_j$ $rel$ $P_i$ آمده‌است.

خروجی

به ازای هر تست‌کیس یک خط به عنوان جواب چاپ کنید. به این صورت که اگر خواسته‌ی مسئله ممکن بود، عبارت POSSIBLE را چاپ کنید وگرنه عبارت IMPOSSIBLE را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
3 2
1 N 2
2 N 1
6 6
1 E 2
1 E 3
2 N 4
3 NW 5
4 SW 6
6 NE 5
IMPOSSIBLE
POSSIBLE

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه