المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۳:e

Illusive Chase

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
14
BE
CHANGE
FIRST
IN
IS
MUST
SAMPLE
SEE
THE
THIS
TO
WISH
WORLD
YOU
4
GSRH RH GSV URIHG HZNKOV
IZM BMVU SP UGP
RGTANP IZM KFVG UZ VPP
FA UGP KZWCQ
XYZ ABCDEFG
XZY ABD
Z* * * VU*SR * *ON * *K * IHG * * * * * *
TSRQP * NGF * *CBAZ * *WVUM *K * I *
#No solution#
#More than one solution#

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه