المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۱۱:h

Array Game

اخیرا یک بازی یک‌نفره طراحی شده که در آن یک آرایه‌ي از دو طرف نامتانهی شامل عدد‌های صحیح، علامت $+$ و علامت $-$ وجود دارد. در هر حرکت، بازیکن می‌تواند تمام عدد‌ها را یک واحد به سمت راست و یا چپ انتقال دهد (علامت‌ها ثابت می‌مانند).

امتیاز بازیکن در ابتدای بازی $0$ است. هرگاه عددی مانند $I$ به خانه‌ای که علامت $S$ ($+$ یا $-$) در آن است وارد شود، این عدد حذف شده و امتیاز بازیکن به اندازه $S \times I$ افزایش می‌یابد.

بازیکن می‌تواند هر وقت که بخواهد به بازی خاتمه دهد.

در شکل زیر شما می‌توانید حالت اولیه آرایه و حالت های بعدی آن پس از دو حرکت را مشاهده کنید.

شما باید با توجه به وضعیت اولیه‌ی آرایه بیش‌ترین امتیاز ممکن در این بازی را به دست آورید.

ورودی

  • ورودی از چند سناریو تشکیل شده است. در خط اول هر سناریو عدد‌های $N (1 \leq N \leq 100)$، تعداد عدد‌های آرایه، $N_{p} (1 \leq N_{p} \leq 100)$، تعداد علامت‌های $+$ و $N_{m} (1 \leq N_{m} \leq 100)$، تعداد علامت‌های $-$ آمده است.
  • در هر یک از $N$ خط بعدی دو عدد $p_{i} (-300 \leq p_{i} \leq 300)$ و $v_{i} (-9 \leq v_{i} \leq 9)$ آمده است که به ترتیب نشان‌دهنده مکان عدد $i$ ام و مقدار عدد $i$ ام می‌باشد.
  • در خط بعدی $N_{p}$ عدد آمده که نشان‌دهنده مکان علامت‌های $+$ می‌باشد.
  • در خط بعد از آن نیز $N_{m}$ عدد آمده که نشان‌دهنده مکان علامت‌های $-$ می‌باشد. تمامی مکان‌ها بین $-300$ و $300$ است، همچنین مکان هیچ دو عنصری (علامت‌ها و عدد‌ها) با هم برابر نیست.
  • ورودی با خطی شامل سه عدد $0$ تمام می‌شود.

خروجی

برای هر سناریو در یک خط بیش‌ترین امتیاز ممکن را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 2 1
0 2
6 -1
3 5
5 9
1
1 1 1
10 5
3
7
0 0 0
3
0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه