المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۲۸

Friends

شما ‎$n$‎ دوست دارید و می‌خواهید تعدادی از رازهای خود را با آن‌ها در میان بگذارید. از آن جایی که دوستان شما بسیار رازنگه‌دار هستند، اگر شما رازی را به یکی از دوستان خود بگویید، او آن راز را فقط به دوستانش می‌گوید و در مورد آن راز با کس دیگری صحبت نمی‌کند. ‎ شما می‌توانید با هر کدام از دوستان‌تان یک راز را در میان بگذارید. بیش‌ترین ‎$x$‎ که شما می‌توانید تمام دوستان خود را از ‎$x$‎ راز مطلع کنید چند است؟

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد ‎$1 \leq n \leq 16$‎ آمده است.
  • در ‎$n$‎ سطر بعدی، در هر سطر یک رشته از حروف ‎N‎ و ‎Y‎ آمده است. ‎$i$‎امین کاراکتر رشته ‎$j$‎ام برابر با ‎Y‎ است اگر ‎$i$‎امین و ‎$j$‎امین دوست شما با هم دوست باشند.‎
  • همیشه ‎$i$‎امین کاراکتر ‎$j$‎امین رشته با ‎$j$‎امین کاراکتر ‎$i$‎امین رشته برابر است.

خروجی

در تنها سطر خروجی جواب سوال را چاپ نمایید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4‎
NYYN‎
YNYY‎
YYNY‎
NYYN
3
4‎
NYYN‎
YNYY‎
YYNY‎
NYYN
1
6‎
NYNNNY‎
YNYNNN‎
NYNYNN‎
‎NNYNYN‎
NNNYNY‎
YNNNYN‎
3

ابزار صفحه