المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۱۲

Sort

‎$n$‎ عدد به ما داده شده است و از ما خواسته شده که آن‌ها را بر حسب تابع ‎$f$‎ مرتب کنیم. تابع ‎$f$‎ همیشه دو ورودی ‎$x$‎ و ‎$y$‎ را گرفته و با انجام ‎$x \times y$‎ عملیات به ما می‌گوید که کدام‌یک باید زودتر از دیگری در ترتیب قرار گیرد. ‎ تابع ‎$f$‎ همیشه طوری به ما جواب می‌دهد که یک ترتیب از اعداد وجود داشته باشد که ترتیب قرار گرفتن هر دو عضو آن برحسب تابع ‎$f$‎ رعایت شده باشد. ‎ ما می‌خواهیم با استفاده از یک الگوریتم اعداد را بر حسب تابع ‎$f$‎ مرتب کنیم که تعداد عملیاتی که در بدترین حالت انجام می‌دهیم کمینه شود. شما باید بیش‌ترین تعداد عملیاتی که ما برای اعداد داده شده انجام می‌دهیم را به دست آورید.

ورودی

در سطر اول ورودی ‎$1 \leqslant n \leqslant 6$‎ نشانگر تعداد اعداد آمده است. در سطر بعد، ‎$n$‎ عدد متفاوت آمده است که هر کدام از آن‌ها بین ‎$1$‎ تا ‎$100$‎ قرار دارند.

خروجی

در تنها سطر خروجی جواب سوال را چاپ کنید. ‎

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1
100
0
2
9 8
72
3
1 4 5
29
5
5 4 3 2 1
67

ابزار صفحه