المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۹

گراف کلی

گراف ساده و بدون جهت $G$ مفروض است. گراف کلی $G(Total Graph)$ با $T(G)$ نشان داده می‌شود و به صورت زیر تعریف می‌شود:

برای هر راس و هر یال از $G$ در $T(G)$ یک راس می‌گذاریم دو راس $T(G)$ را به هم متصل می‌کنیم اگر و تنها اگر رئوس یا یال‌های متناظر آن‌ها در $G$ با هم مجاور باشند. (دو راس باهم مجاورند اگر به هم متصل باشند، دو یال باهم مجاورند اگر یک راس مشترک داشته باشند و یک راس و یک یال با هم مجاورند اگر آن راس یکی از دو انتهای آن یال باشد.)

برنامه‌ای بنویسید که یک گراف $H$ را از فایل ورودی دریافت کند ودر صورت وجود، گراف $G$ را پیدا کند که $H=T(G)$ باشد. فرض کنید که تعداد رئوس گراف از ۱۰۰ کم‌تر است. در فایل‌های ورودی و خروجی تعداد رئوس و نیمه‌ی پایین ماتریس مجاورت گراف نوشته می‌شود. در صورتی که مسئله جواب نداشت، پیغام No Solution را در فایل خروجی بنویسید.


ابزار صفحه