المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:عملی:سوال ۸

رنگ‌آمیزی درخت

$T$‌ یک درخت با $n$ راس است. می‌خواهیم هر کدام از راس‌های $T$ را با یکی از عددهای ۱ تا $k$ رنگ‌آمیزی کنیم، به طوری که اولا هر کدام از رنگ‌ها در حداقل یک راس به کار رفته باشد و ثانیا برای هر راس $v$، رنگ راس $v$ از نظر شماره، کوچک‌ترین رنگی باشدکه در مجاورت‌اش ظاهر نشده است.

ورودی

در سطر اول فایل ورودی عددهای $n$ و $k$ و در $n-1$ سطر بعدی، در هر سطر دو عدد که نشان‌دهنده‌ی شماره‌ی رئوس دو سر یک یال $T$ هستند نوشته شده است. فرض کنید $n\leq 100$.

خروجی

در فایل خروجی، در $n$ سطر متوالی، $n$ عدد که نشان‌دهنده‌ی رنگ $n$ راس هستند را بنویسید. در صورتی که مسئله جواب نداشت، پیغام NO SOLUTION را در فایل خروجی بنویسید.

ورودي و خروجي نمونه

ورودي نمونه خروجي نمونه
9 4
1 2
2 5
5 6
5 3
5 4
5 4
6 7
6 8
8 9
1
2
1
1
3
4
1
2
1

ابزار صفحه