المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۹

دایره‌ی ۲۱

دایره‌ای را در نظر بگیرید که $m$ یک و $n$ دو، به‌گونه‌ای روی محیط آن چیده شده‌اند که هیچ سه عدد متوالی روی آن یکسان نباشند. به جای هر عدد، حاصل ضرب آن عدد در دو عدد دو طرفش را می‌گذاریم. مجموع عددهای روی دایره‌ی جدید چند است؟


ابزار صفحه