المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۸:تئوری:سوال ۱۰

اعداد عجیب

عدد طبیعی $m$ را عجیب گوییم اگر یک زیرمجموعه‌ی $m$ عضوی از اعداد طبیعی مثل $S$ وجود داشته باشد به طوری که باقی‌مانده‌ی تمام اعضای‌ مجموعه‌ی $S+S$ در تقسیم بر $\frac{m(m+1)}{2}$ متمایز باشد (اگر $S=\{a_1,a_2,…,a_m\}$ باشد، آن‌گاه $S+S=\{a_i+a_j|1\leq i\leq j \leq m\}$.) تمام اعداد عجیب را بیابید.


ابزار صفحه