المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۶:گراف:سوال ۱

همه چیز در مورد گراف پترسن

برای گراف پترسن مقادیر $\alpha$، $\beta$، $\alpha'$، $\beta'$، $\chi$، $\chi'$، $\kappa$ و $\kappa'$ را به‌دست آورید. چهار مورد نخست هر کدام ۳ امتیاز، اعداد رنگی هر کدام ۵ امتیاز و اعداد هم‌بندی هر کدام ۴ امتیاز دارند.


ابزار صفحه