المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۵:تئوری نهایی اول:سوال ۲

گراف با ابهت

یک گراف ساده‌ی خودمکمل با زوج رأس داریم. ثابت کنید این گراف تطابق کامل دارد.


ابزار صفحه