المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:گراف:سوال ۴

سوال ۴

  1. ثابت کنید در حد یک‌ریختی، دقیقا یک گراف ساده‌ی ‎ ۱۱۱رأسی وجود دارد که در آن هر دو رأس نامجاور، دقیقا یک هم‌سایه‌ی مشترک داشته باشند و هر دو رأس مجاور، هیچ هم‌سایه‌ی مشترکی نداشته باشند.
  2. در حد یک‌ریختی، چند گراف ساده‌ی ‎۱۱۱ رأسی وجود دارد که در آن هر دو رأس، دقیقا یک هم‌سایه‌ی مشترک داشته باشند؟ ‎‎

ابزار صفحه