المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:گراف:سوال ۳

سوال ۳

  1. فرض کنید ‎$n\ge 3$‎ یک عدد طبیعی باشد. مقدار ‎$R(C_4‎, ‎P_n)$‎ را بیابید.
  2. فرض کنید ‎$n\ge 3$‎ یک عدد طبیعی باشد. با استفاده از قسمت (ا)، ثابت کنید: $R(C_4‎, ‎C_n) \ge n+1$ ‎
  3. فرض کنید ‎$n\ge 4$‎ یک عدد طبیعی باشد. ثابت کنید: $R(C_4‎, ‎C_n) \le n+2$ ‎

ابزار صفحه