المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۴:ترکیبیات:سوال ۵

سوال ۵

  1. ثابت کنید برای هر عدد طبیعی ‎$n=4k$‎، ماتریس آدام-هارد از مرتبه‌ی ‎$n$‎ وجود دارد، اگر و تنها اگر طرح بلوکی $2-(4k- 1‎, ‎2k-1‎, ‎k-1)$ وجود داشته باشد. ‎
  2. فرض کنید تعداد صفحه‌های آفین از مرتبه‌ی ‎$n$‎، برابر ‎$f(n)$‎ باشد. تعداد صفحه‌های تصویری از مرتبه‌ی ‎$n$‎ را بیابید.

ابزار صفحه