المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۳:گراف:سوال ۳

سوال ۳

به ازای گراف‌های ساده‌ی ‎$n$‎ راسی که راس تنها ندارند، اندازه‌ی مینیمم پوشش یالی و مینیمم پوشش راسی را با هم جمع می کنیم و عدد حاصل را یادداشت می‌کنیم. مینیمم و ماکسیمم عدد نوشته شده چقدر است ؟ (مثلا برای ‎$n=3$‎ مینیمم ‎2‎ و ماکسیمم ‎$3$‎ است)‎.‎


ابزار صفحه