المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۳:عملی مقدماتی اول:سوال ۱

اکسیر قدرت

آقا داوود برای پیدا کردن اکسیر قدرت به شاخ آفریقا سفر کرده تا آن را از پیرمرد دانای آفریقایی با نام ب.م گرفته و قهرمانی خود در مسابقات مردان آهنین امسال را قطعی کند. هنگامی که آقا داوود یه پیرمرد رسید، اکسیر را طلب کرد ولی پیرمرد به این سادگی اکسیر را نمی‌داد و برای همین سوالی مطرح کرد که اطمینان داشت آقا داوود از پاسخ گویی به آن قاصر است. سوال از این قرار است:

«قدرت جدول $N×N$ زیر را به دست آورید؟ قدرت یک جدول مجموع چغری زیرمستطیل‌های آن است، و چغری یک مستطیل برابر است با XOR اعداد داخل آن مستطیل»

آقا داوود که حتی در فهم سوال ناتوان بود، بدون این که پیرمرد متوجه شود، از جدول عکسی گرفت و به ایمیل شما فرستاد و حال منتظر پاسخ شماست.

ورودی

  • خط اول ورودی شامل یک عدد صحیح $ 1\leq N \leq 800$، تعداد سطرها و ستون ها، است.
  • خط های ۲ تا $N+1$ام، شامل $N$ عدد صحیح هستند، که $j$امین عدد واقع در خط $i+1$ام ورودی، عدد واقع در سطر $i$ام و ستون $j$ام جدول است. تمامی اعداد جدول بین 0 تا 1023 هستند.
  • در حداقل ۳۰ درصد از ورودی‌ها، $ 1\leq N \leq 100$ است.
  • در حداقل ۷۰ درصد از ورودی‌ها، $ 1\leq N \leq 400$ است.

خروجی

در تنها خط خروجی، قدرت جدول ورودی را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
1 1
1 1
4
2
1 2
3 4
32

توضیح ورودی

در ورودی دوم زیرمستطیل های $1×1$ چغری 1،2،3،4 دارند. زیرمستطیل هایی $1×2$ چغری 3،2،6،7 دارند و زیرمستطیل $2×2$ چغری 4 دارد، پس قدرت مستطیل برابر است با: $32 = 1+2+3+4+3+2+6+7+4$.


ابزار صفحه