المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۳:ترکیبیات:سوال ۲

سوال ۲

‎$n$‎ عدد اول ‎$p_1,p_2‎, .‎..,p_n$‎ و همچنین ‎$n$‎ عدد صحیح ‎$d_1,d_2‎, .‎..,d_n$‎ داده شده‌اند که به ازای هر ‎$1\leq i \leq n$‎ می‌دانیم ‎$0 \leq d_i < p_i$‎. می‌خواهیم عددی را بیابیم که به ازای هر ‎$1\leq i \leq n$‎ باقیمانده‌ی آن بر ‎$p_i$‎ برابر با ‎$d_i$‎ باشد. ثابت کنید می‌توانیم عدد مورد نظر را در ‎$O(\log{(p_1 \times p_2 \times‎ ... ‎\times p_n)})$‎ بیابیم.


ابزار صفحه