المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:ترکیبیات:سوال ۴

سوال ۴

فرض کنید ‎$n$‎ و ‎$k$‎ دو عدد طبیعی هستند و $2\leq k \leq n$. $n$‎ نقطه در صفحه مفروض‌اند به طوری که بین هر ‎$k$‎ تایی از آن‌ها دو نقطه با فاصله‌ی حداکثر یک وجود دارد. ثابت کنید دایره‌ای به شعاع یک وجود دارد که حداقل ‎$\lceil\frac{n}{k-1}\rceil$‎ تا از آن‌ها داخل یا روی دایره می‌افتند.


ابزار صفحه