المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۲۱:ترکیبیات:سوال ۳

سوال ۳

فرض کنید ‎$F=\{(X_i,Y_i)|1\leq i\leq m\}$‎ خانواده‌ای از زوج زیرمجموعه‌های مجموعه‌ی ‎$S$‎ باشد به‌طوری که

  • ‎ به ازای هر ‎$i\in \{1,2,\cdots,m\}$‎ داریم ‎$|X_i|=r$‎ و ‎$|Y_i|=s$,‎
  • $X_i\cap Y_j=\varnothing$‎ اگر و تنها اگر ‎$i=j$‎

ثابت کنید: ‎\[m\leq \frac{(r+s)!}{r!s!}.\]‎


ابزار صفحه