المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:تئوری:سوال ۱

افراز متوازن

تعدادی عدد طبیعی به شکل توان‌های دو به ما داده‌اند. می‌دانیم که از هر توان دو حداکثر دو تا به ما داده شده است. مثلاً ممکن است به ما اعداد ‎$1‎, ‎1‎, ‎2‎, ‎4‎, ‎8‎, ‎32‎, ‎32$‎ را بدهند. ثابت کنید حداکثر به یک روش می‌توان این اعداد را به دو دسته با مجموع برابر افراز ‎(تقسیم)‎ کرد. مثلاً تنها راه افراز به دو دسته‌ی برابر در بالا به شکل ‎$(1‎, ‎1‎, ‎2‎, ‎4‎, ‎32)‎, ‎(8‎, ‎32)$‎ است.


ابزار صفحه