المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۹

دنباله‌ی فیبوناچی

برنامه‌ی زیر برای پیدا کردن جمله‌ی دهم رشته‌ی فیبوناچی نوشته شده است.

  1. آیا این برنامه به‌درستی کامپایل می‌شود؟ خطاهای کامپایل آن را (در صورت وجود) شناسایی کرده و ساده‌ترین راه برای تصحیح آن‌ها را ذکر کنید.
  2. خروجی برنامه (پس از رفع مشکلات کامپایل) چیست؟
#include <cstdio>
 
int f(int &x) 
  { return x ? (f(x-1)+f(x-2)) : 1; }
 
int main() {
  int n = 10;
  printf("%d\n", f(n));
  return 0;
}

ابزار صفحه