المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۸:برنامه نویسی:سوال ۱۰

فقط دو کاراکتر اضافه‎!

  1. خروجی این برنامه چند است؟ فرض کنید که در خط آخر تابع، اولویت انجام ‎(محاسبه)‎ عملوندهای عمل ضرب از چپ به راست است.
  2. با افزدون دقیقاً دو کاراکتر به این برنامه کاری کنید که برنامه مقدار ‎$64$‎ را چاپ کند.
#include <cstdio>
int n = 4;
int g(int n) {
  if (n == 1) return 1;
  return g(--n) * n;
}
int main() {
  printf("%d\n", g(n));
  return 0;
}

ابزار صفحه