المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:دوره ی تابستان:دوره ی ۱۷:برنامه نویسی:سوال ۶

سوال ۶

مزایای استفاده از توابع در برنامه‌ی زبان ‎$C$‎ را بیان کنید به عبارت بهتر چرا همه‌ی توابع را در ‎main‎ اصلی ننویسیم؟ ( ۴ مورد)


ابزار صفحه